Archive for januar, 2011

Foreløbig viden om ny lov, fordi lidt også har ret.

torsdag, januar 6th, 2011

Af Camilla Bjerre

Kære medlem

Den første lov om arbejdsmiljø blev indført i 1977. Der er løbet meget vand gennem åen siden da, så det var en god vurdering at revidere loven om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skal udføres på de danske arbejdspladser. Ændringerne i selve lovteksten trådte i kraft den 1. oktober 2010, men der mangler stadig en del arbejde, før det bliver helt gennemskueligt, hvad lovændringen præcist kommer til at betyde for os som bioanalytikere. Der skal nemlig opnås enighed om, hvordan loven så skal fortolkes. Det sker i de vejledninger, der ligger under loven. Vejledningerne er endnu ikke vedtaget, hvorfor vi står i et vadested, hvor vi ved lidt, men ikke alt.

Her under kan du læse om nogle af de væsentligste ændringer, og når vejledningerne foreligger, vil du kunne læse en grundigere gennemgang på dbio.dk.

Fra sikkerhed til arbejdsmiljø
Først og fremmest er der kommet en væsentlig ændring i betegnelserne. Det er sket som en erkendelse af, at arbejdsmiljø i dag handler om meget mere end sikkerhed mod arbejdsulykker og sundhedsskadeligt arbejde. Ændringerne er derfor, at ”sikkerhed” erstattes af ”arbejdsmiljø”. Fremover hedder det arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøudvalg, arbejdsmiljøorganisation og så videre.

Mere samarbejde, strategi og fleksibilitet
Alle dele af ledelsen skal i højere grad end tidligere involveres i arbejdsmiljøarbejdet, specielt skal arbejdsmiljø inddrages i den øverste ledelse, hvor der i forvejen drøftes strategi, planlægning, kvalitet, økonomi m.v. – og hvor der skabes mulighed for, at der kan være økonomi til, at lave det forebyggende arbejde.
Hensigten er, at arbejdsmiljø indgår i både den strategiske ledelse og den daglige drift, hvorfor ledelsen skal drøfte arbejdsmiljøet med de ansatte og udarbejde en årlig plan for arbejdet. Både drøftelsen og planen skal kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet.
Fremover kan virksomheden organisere arbejdsmiljøarbejdet, så det passer til virksomhedens struktur og opgaver. Der er for eksempel ikke længere krav om, at I skal oprette en arbejdsmiljøgruppe for hvert område eller hver afdeling, hvor der er en arbejdsleder.
I stedet for skal ledelsen og medarbejdere i samarbejde beslutte, hvordan arbejdet med arbejdsmiljø skal organiseres, så det bliver skræddersyet til netop jeres vilkår.

Hurtigere gennemførelse af uddannelse og mere efteruddannelse
Fremover skal arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere klædes hurtigere på til arbejdet. Derfor skal arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage, inden der er gået tre måneder efter vedkommende er valgt eller udpeget.
Som noget nyt skal arbejdsgiveren derefter tilbyde løbende og supplerende uddannelse af 2 dages varighed til arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder – indenfor de første 12 måneder af funktionsperioden. I hvert af de følgende år i funktionsperioden skal arbejdsgiver tilbyde 1½ dags supplerende abejdsmiljøuddannelse. Denne uddannelse skal styrke kompetencerne hos arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne i arbejdsmiljøorganisationen. Kompetencer, der er relevante for de opgaver der skal løses i afdelingen. Det er derfor ikke godt nok, at disse uddannelsesdage betragtes som et led i den ”normale” uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter så som Årskursus eller dbio’s organisatoriske uddannelse eller lignende tilbud. For det er jo ikke skræddersyede tilbud, der nøjagtig passer til det kommende års arbejde. Desuden ville det jo så heller ikke være et yderligere tilbud, som fulgte med loven – for så ville uddannelsesdagene jo blot erstatte nogle allerede eksisterende kurser – og det var jo ikke hensigten med at tilføre yderligere uddannelse til arbejdsmiljørepræsentanterne.

Du kan læse mere uddybende information om den nye arbejdsmiljøorganisation i en artikel fra Videncenter for Arbejdsmiljø: ’Arbejdsmiljøorganisationen – arbejdsmiljø skal ind i driften’.
Du kan også læse om arbejdsmiljøorganisationen direkte i bekendtgørelsen fra Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen nr. 1181 af 15. oktober 2010Læs mere uddybende om involvering af lederne i arbejdsmiljøarbejdet i denne artikel fra Videncenter for Arbejdsmiljø: ’Ledere skal arbejde med arbejdsmiljøet’.

Der vil som sagt blive lagt information på dbio.dk, lige så snart det er muligt.

Hilsner fra

Camilla Bjerre